Daoist- Bagua Master Lu Zijian (117) - Taiyi Huolong Palm

Год рождения Мастера 1893 :)
Back to Top