Kenshin Chikano, YO-HEY, Seiki Yoshioka vs. Yuki Aoki, Kohei Kinoshita, Naoki Tanizaki (DOVE - Violent Live! 2017)

DOVE - Violent Live! 2017 Date: Six Man Tag Team Match Kenshin Chikano, YO-HEY and Seiki Yoshioka vs. Yuki Aoki, Kohei Kinoshita and Naoki Tanizaki
Back to Top