AWG Yokohama Pro Wrestling Festival 2021 ()

1. Mari, Momo Tani & Waka Tsukiyama vs. Kakeru Sekiguchi, Mii & Momo Kohgo 2. Noa Igarashi vs. Ayano Irie vs. Mai Sakurai 3. Rina Amikura & Yuko Sakurai vs. Ami Miura & Miku Aono 4. Hikari Shimizu & Tae Honma vs. Ayumi Hayashi & Miyuki Takase 5. SAKI (c) vs. Misa Matsui (AWG Title Match)
Back to Top